Warto posłuchać

Sevenstring.pl newsletter

Bądź na bieżąco!

Konfiguracja FCB1010 z G-major i wzmacniaczem

12 styczeń 2010 dodany przez yapcok

W niniejszym poradniku postaram się przedstawić sposób jak krok po kroku skonfigurować G-majora wraz z FCB1010 oraz wzmacniaczem posiadającym interfejs MIDI.

Stawiamy sobie następujące założenie - jedno przyciśnięcie klawisza FCB, włącza nam się preset z G-majora zawierający delaya+whammy oraz kanał LEAD we wzmacniaczu (efekty dobrałem celowo, aby pokazać zasadę działania funkcji Tap Tempo oraz wykorzystanie pedałów ekspresji ExA i ExB).

Krótkie wprowadzenie na temat MIDI

MIDI - Musical Instrument Digital Interface powstał w 1983 roku. Interfejs ten ma szerokie zastosowanie w zagadnieniach muzycznych dzięki ilości i rodzajowi wysyłanych komunikatów.

Dla naszych zastosowań ważne są następujące rodzaje komunikatów:

 • komunikaty PC - odpowiadające za zmianę programu (Program Change), w naszym wypadku jest to kanał z pieca bądź Preset G-majora
 • komunikaty CC - odpowiadające za zmianę parametru w danym programie (Control Change), np. szybkość delaya, natężenie efektu, volume etc

FCB1010 jest sterownikiem, który pozwala na jednoczesne wysyłanie wielu kodów jednocześnie. I tak:  

 • przyciski 1-5 odpowiadają za komunikaty PC
 • przyciski 6 i 7 za komunikaty CC
 • przyciski 8 i 9 za komunikaty CC pedałów ekspresji

Ważne jest, że komunikaty mogą być wysyłane jednocześnie na 16 różnych kanałach i odbierane przez różne urządzenia niezależnie. W tym momencie musimy ustalić na jakich kanałach pracują nasze urządzenia. Na potrzeby tego przykładu przyjmujemy:

 • wzmacniacz KANAŁ 1
 • G-majora KANAŁ 2

Schemat połączenia

FCB posiada z tyłu panelu dwa gniazda IN oraz OUT/THRU, G-major IN, THRU i OUT a wzmacniacz IN oraz OUT.

Gniazdo OUT służy do wysyłania komunikatów, THRU do transmitowania komunikatów dalej, IN do odbierania komunikatów.

 

Konfiguracja FCB1010

Pierwszym krokiem będzie reset ustawień FCB. Aby tego dokonać przyciskamy jednocześnie kombinację klawiszy 1 i 6, i włączamy FCB.

Następnie skalibrujemy FCB i pedały ekspresji. Aby tego dokonać postępujemy następująco:

 • przyciskamy jednocześnie 1 i 3 i włączamy FCB, po ok 3s puszczamy klawisze diody zaczynają się zapalać kolejno nad przyciskami, aż w pewnym momencie wszystkie diody nad przyciskami zaczynają się palić,
 • przyciskamy kolejno wszystkie knefle numeryczne a także UP i DOWN, po wciśnięciu wszystkich knefli powinniśmy usłyszeć dwa kliknięcia i na wyświetlaczu pojawi się napis F0 bądź F1
 • przyciskamy DOWN
 • ustawiamy pedał A w pozycji MIN i naciskamy UP
 • ustawiamy pedał A w pozycji MAX i naciskamy UP
 •  ustawiamy pedał B w pozycji MIN i naciskamy UP
 • ustawiamy pedał B w pozycji MAX i naciskamy UP

Jeśli wszytko poszło zgodnie z planem FCB zatwierdza kalibrację i przechodzi samoczynnie w tryb pracy.

W tym momencie musimy się na chwilę zatrzymać i uzmysłowić sobie jak zbudowana jest struktura presetu w sterowniku. Gdy naciśniemy przycisk na przykład 6, wzmacniacz na pierwszym kanale MIDI musi otrzymać komunikat o zmianie kanału, natomiast w tym samym momencie G-major na drugim kanale otrzyma komunikat o zmianie swojego presetu. Aby było to możliwe musimy przypisać kanały MIDI odpowiednim komunikatom.

Chcąc spełnić to co założyliśmy na początku potrzebujemy:

 • jednego komunikatu PC na kanale 1 (dla pieca)
 • jednego komunikatu PC na kanale 2 (dla majora)
 • komunikatów CC oraz komunikatów CC dla ExA i ExB na kanale 2

Żeby tego dokonać musimy wejść w konfigurację globalną FCB, a następnie:

 • przyciskamy DOWN a następnie włączamy FCB i czekamy aż DIRECT SELECT podświetli się na zielono,
 • wciskamy przycisk UP --> przechodzimy do MIDI FUNCTION,
 • wciskamy przycisk 1 ( odpowiada za komunikaty PC) naciskamy UP (przechodzimy do MIDI CHANL), teraz za pomocą klawiszy wybieramy kanał, MIDI ( my chcemy kanał 1), naciskamy 1 , wciskamy dwa razy UP i znowu wracamy do DIRECT SELECT,
 • teraz czas na drugi komunikat PC na kanale 2,
 • wciskamy UP (MIDI functtion) następnie 2 ( jako drugi komunikat PC) i naciskamt UP ( jesteśmy w MIDI CHAN), przyciskamy 2 (wybór kanału MIDI), a potem dwa razy UP,
 • następnie komunikaty CC,
 • wciskamy UP (MIDI FUN) wybieramy 6 ( komunikat CC), UP ( MIDI CHAN) wciskamy 2 (drugi kanał dla komunikatów CC) i dwa razu UP.

Analogicznie postępujemy dla klawiszy 7,8,9 czyli przyporządkowujemy komunikatowi CC i komunikatom CC pedałów ekspresji drugi kanał MIDI. Po wykonaniu tych czynności powinniśmy być w DIRECT SELECT. Przytrzymujemy DOWN i wracamy do trybu pracy. Wstępne ustawienia FCB mamy za sobą, bierzmy się zatem za majora.

Konfiguracja G-majora

Aby G-major chciał nam współpracować z FCB pierwsze co robi to ustawiamy odbieranie komunikatów PC oraz ustawiamy odpowiedni kanał MIDI. A zatem

 • naciskamy przycisk MIDI/UTIL
 • w pierwszej zakładce wybieramy prawym pokrętłem MIDI CHAN 2
 • przechodzimy prawym "pierścieniem" do zakładki MIDI PrgCh i pokrętłem ustawimy wartość ON

Teraz możemy przejść do tworzenia presetu (ten krok pozwolę sobie pominąć) i zapisujemy go w banku USER1. Po utworzeniu presetu przechodzimy do MIDI/UTIL i pierścieniem przechodzimy do zakładki Prg Bank. Pokrętłem wybieramy opcję CUSTOM. Następnie naciskamy pokrętło w celu potwierdzenia. Teraz pokrętłem wybieramy nr komunikatu PC dla presetu (powiedzmy 10). Dalej pierścieniem przechodzimy do zakładki MapTo. W tej zakładce przypisujemy komunikat PC do konkretnego presetu ( dla nas USER 1) i pokrętłem wybieramy USER1. W tym momencie możemy zapisać wszytko używając przycisku STORE.

Wiemy już, że PC 10 na kanale drugim zmieni nam preset. Musimy się dowiedzieć jaki PC odpowiada za zmianę kanału we wzmacniaczu na LEAD ( w moim przypadku 98).

Ponieważ chcieliśmy mieć w presecie funkcję Tap Tempo musimy się dowiedzieć jaki numer komunikatu CC odpowiada tej funkcji. W tym celu naciskamy przycisk MOD i pierścieniem wybieramy zakładkę Tap Tempo. Pokrętłem wybieramy wartość dla tego komunikatu (w moim przypadku 80).

Wiemy zatem, że:

 • PC 98 na kanale pierwszym zmienia kanał we wzmacniaczu,
 • PC 10 na kanale drugim zmienia preset w majorze,
 • CC 80 na kanale drugim pozwala nabijać Tempo

Teraz wystarczy odwzorować te wartości w FCB.

Odwzorowanie

Włączamy FCB, przyciskamy klawisz pod który chcemy zapisać całe ustawienie, na przykład klawisz 6, a następnie wciskamy DOWN tak długo aż zacznie mrugać zielona lampka . W tym miejscu wybieramy jakie komunikaty chcemy mieć obsługiwane w tym presecie. Potrzebujemy

 • komunikat PC dla obsługi pieca ( z wcześniejszych ustawień wiemy iż jest to przycisk 1), przyciskamy go tak długo aż lampka nad nim zacznie się palić,
 • komunikat PC dla majora ( czyli przycisk 2) także go zapalmy,
 • do funkcji Tap Tempo potrzebujemy komunikatów CC (aby Tap działało poprawnie potrzebujemy dwóch komunikatów), zapalamy zatem przyciski 6 i 7,
 • chcemy także w presecie mieć możliwość obsługi pedałów ExA i ExB więc zapalamy przyciski 8 i 9.

Teraz możemy przypisać odpowiednie wartości do danych komunikatów.

Komuniakt PC dla pieca:

 • naciskamy krótko przycisk 1( lampka zaczyna mrugać)
 • wciskamy UP (menu number)
 • wybieramy przyciskami naszą wartość czyli 98 tj. kolejno knefle 9 i 8 i dajemy UP (znowu jesteśmy w SELECT)

Teraz komunikat PC dla majora:

 • naciskamy krótko przycisk 2 ( lampka mruga)
 • dajemy UP (menu number)
 • wybieramy nr komunikatu PC czyli 10, tj. kolejno 1 i 10 i wciskamy UP

Następnie Tap Tempo.

Jak wspominałem potrzebujemy dwóch komunikatów CC:

 • naciskamy 6 ( pierwsze komunikat CC)
 • wciskamy UP (menu number)
 • wpisujemy interesujący nas CC czyli 80 i wciskamy UP ( wchodzimy do menu Value 1)
 • wpisujemy wartość komunikatu CC , my wpisujemy 00

Drugi komunikat CC:

 • naciskamy 7
 • wciskamy UP (menu Number)
 • wpisujemy numer komunikatu 80 i naciskamy UP ( menu Value 1)
 • tu wpisujemy wartość 127 i zatwierdzamy UP

Wartość komunikatów zawiera się w granicach 0 - 127 bądź 1-128. Deklarując to w ten sposób pokryliśmy cały zakres możliwość do wybrania szybkości tempa w presecie.

Aby zatwierdzić zamiany przytrzymujemy przycisk DOWN i wracamy do trybu pracy.

Jeżeli wszystko poszło jak trzeba, teraz gdy przyciśniemy 6 włączy nam się kanał LEAD w piecu i preset zapisany w banku USER . Aby korzystać z funkcji Tap Tempo wystarczy uderzyć przycisk 6 dwa razy w interesującym nas interwale czasowym. Tempo uzyskane sygnalizowane będzie przez mrugającą diodę na majorze.

Gdzie w tym wszystkim są pedały ekspresji ? Aby z nich skorzystać zastosujemy trik, który oferuje nam G-major, a mianowicie funkcję uczących się pedałów :)

Pedały Ex i funkcja Learn

Otóż w mojej koncepcji ExB będzie globalnym pedałem głośności ( będzie można go używać we wszystkich presetach), a ExA będzie odpowiadał za Whammy w danym presecie.

Żeby tego dokonać należy wejść w opcję MOD majora. Major pozwala na kontrolowanie 4 modyfikacji w presecie podczas gry ( jeśli mamy 4 pedały Ex oczywiście). My spróbujmy zrobić aby Whammy było użyteczne.

 • naciskamy przycisk MOD
 • wyświetla się napis MOD 1 (cyferki) CC cyferki ( jest to jedna z modyfikacji )
 • pokrętłem ustawiamy napis LEARN i wciskamy pokrętło
 • powinien mrygać napis >>>>>>LEARNING<<<<<<<
 • machamy pedałem ExA

W ten sposób przypisaliśmy ExA do Modyfikacji 1. Aby ustawić interesująca nas modyfikację przyciskamy pokrętło. Teraz kręcąc pierścieniem możemy wybierać interesującą nas wartość, którą chcemy zmieniać. Wiemy że Whammy jest w bloku efektu PITCH. Kręcimy pierścieniem aż znajdziemy sekcję PIT. Aby Whammy było funkcjonalne musimy pierścieniem wyszukać PIT Pitch, a pokrętłem ustawić M1, które odpowiada ExA. Dla pewności zapisujemy STORE.

Globalny Volume Pedal

Podobnie jak wcześniej,włączamy MOD, następnie kręcimy pierścieniem aż dojdziemy do GlobOutVol i wybieramy opcję Learn. Potem machamy pedałem i gotowe. Ostatenicze wciskamy Store dla pewności.

Warto wspomnieć o możliwości zaprogramowania wartości natężenia efektu do stopnia wychylenia pedału.

Naciskając pokrętło na pozycji BlobOutLev wejdziemy do menu, w którym za pomocą pkrętła i pierścienia możemy przypisać wartości efektu w trzech położeniach pedału.

 • MAP : MINOUT - xx %
 • MAP : MINMID - xx %
 • MAP : MINMAX - xx %

Pozwala to na dobór "charakterystycznych punktów pracy" pedałów. Oczywiście zabieg taki można też zastosować np. dla omawianego wcześnie Whammy.

Zakończenie

Opis ten jest syntezą tego co znalazłem w Internecie oraz moich własnych doświadczeń. Biorąc pod uwagę możliwości zarówno Majora jak i FCB oraz całego interfejsu MIDI jest to tylko drobna demonstracja co można stworzyć dzięki tym urządzeniom, jednocześnie ukazująca (mam nadzieję) w miarę przejrzysty sposób podstawowe funkcje wykorzystywane przez na, gitarzystów. Na tych prostych przykładach starałem się przybliżyć dość skomplikowaną obsługę tych urządzeń początkującym adeptom sztuki MI - DI bo wiem jakim językiem są napisane instrukcje tych urządzeń :)

Jeśli macie jakieś uwagi, uważacie że coś da się zrobić prościej, albo są jakieś inne ciekawe funkcje to piszcie. Od razu mówię, że są to tylko moje przemyślenia na ten temat a w temacie MIDI jestem kompletnym beginerem i laikiem.

Skomentuj na forum.